93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
FAQS: Preguntes FreqŘents
 
FAQS: PREGUNTES FREQÜENTS
 
1. Com funciona el període de preinscripció?
PERÍODE SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: 13 AL 22 DE MAIG
MATRÍCULA: 13 AL 17 DE JULIOL
*Aquestes dades es podran veure modificades per força major.​

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

FORMULARI de sol·licitud de preinscripció TELEMÀTICA (NO PRESENCIAL): E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
(També es pot enviar per correu electrònic al centre: http://administracio@providencia.cat )
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1


El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s'obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s'ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre, el nostre http://administracio@providencia.cat demanat en primera opció. 

FORMULARI de sol·licitud de preinscripció PRESENCIAL: E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf
Com es farà l’atenció presencial?
• al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (una sola persona)
• cal recordar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.
• recordar la recomanació de portar mascareta i guants
no han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

MÉS INFORMACIÓ
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/
 
2. Quin és el calendari de la preinscripció?
CALENDARI de preinscripció i matriculació: E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/
 
3. Quina és la documentació requerida?
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador de fet).
• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui el DNI tot i ésser menor de 14 anys.
• Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat.
 
4. Què són els criteris de prioritat?
Quan no es disposa de suficients places per atendre les demandes, s’utilitzen els criteris de prioritat, que poden ser generals, específics i complementaris.
 
5. Quan s’ha d’efectuar la matrícula?
La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament. Aquest any del 13 al 22 de juliol.Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.
 
6. La preinscripció es farà online o podrem venir a l’escola?
La preinscripció es podrà fer tant de manera telemàtica com presencial. A la pregunta 1, s'explica tot el funcionament.
 
7. Quan sabem si l’alumne ha estat admès?
En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, el centre publicarà les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:
• Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
• Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
• Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès. 
• Llistes d’alumnat admès al centre. 

8. Com he de trobar el número d'identificació de l'alumne (RALC) per realitzar la Preinscripció?
Aquí teniu un vídeo explicatiu d'Educació de com cercar-lo: https://twitter.com/educaciocat/status/1261190871774564354
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
AvÝs legal