93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Normativa Escola NORMATIVA PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL

LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA FAMÍLIA I L’ESCOLA
 
La família i l'escola esdevenim punts de referència dels nens i les nenes durant el seu creixement, i també som nuclis primordials que intervenim, de manera diferent però complementària, en la seva educació; és a dir, mentre que la responsabilitat educativa és del pare i la mare, les tasques pedagògiques relacionades amb els aprenentatges escolars són pròpies dels i les mestres. Una relació adequada entre nosaltres serà l'element bàsic per ajudar-los a ser persones lliures, responsables, solidàries i, per tant, capaces de respondre a les demandes de la societat on viuen. Aquesta relació s'ha de basar en el respecte i la confiança mútua, en la cooperació i en el diàleg.
 
 
1.ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE I DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE
 1. Es respectaran les hores d’entrada i sortida de l’escola.
 2. Les entrades es realitzen per la porta principal de l’escola. Al matí, l’alumnat es dirigeix a les seves classes. A la tarda, l’alumnat es troba en el pati per fer les files per anar a la classe. Les sortides es realitzen per la porta c/ Castaños.
 3. Els desplaçaments per l’escola es faran en ordre: en fila i silenci.
 4. Cal deixar la classe neta i ordenada a l’acabament de les classes. No es podrà realitzar la sortida si la classe no queda recollida.
 5. Abans de la sortida cal revisar que s’ha agafat tot el necessari. Després de la sortida no serà permès tornar a entrar a la classe. Només de manera excepcional i quan ho consideri oportú el professor/a acompanyarà a l’alumne/a.
 6. No es podran portar ni utilitzar dins l’escola cap mitjà de transport amb rodes (com ara patins, monopatins, patinets, bicicletes, etc.).
 7. L’alumnat d’Infantil es lliurarà als pares o a les persones autoritzades.
 8. En cas que un germà-ana gran hagi de recollir un germà-ana petit/a, caldrà emplenar la instància corresponent.
2.ASSISTÈNCIA I/O RETARDS AL CENTRE I PUNTUALITAT DINS DEL CENTRE
 1. L’assistència a l’escola és obligatòria.
 2. En cas de no assistir a l’escola cal trucar telefònicament a l’escola abans de l’inici de les classes. Si es tracta d’un retard es prega comunicació per escrit a l’agenda. En cas de no comunicar una absència o retard, secretaria enviarà un missatge al telèfon mòbil de la família, la qual ho haurà de comunicar per escrit mitjançant l’agenda, per tal que l’alumne/a ho ensenyi al tutor/a.. Cal tenir present que comunicar un retard a l’agenda pot implicar que la família n’és coneixedora, però no sempre, en funció del motiu, n’implicarà la seva justificació.
 3. En el cas d’un retard a l’entrada del matí o de la tarda, l’alumne/a podrà entrar a l’aula. En cas de tres retards injustificats a la setmana s’aplicarà la mesura correctora pertinent.
 4. En el cas de retard de l’alumne/a al tornar del pati, s’aplicarà la mesura correctora pertinent.

3.L’ESMORZAR I L’ESBARJO
 1. El primer àpat del dia s’ha de fer a casa per poder aguantar bé tota l’estona de treball del matí. A l’hora del pati cal portar un esmorzar adequat i equilibrat (a poder ser, no llaminadures, pastes, patates, etc.) Tampoc es poden portar sucs o líquids en envasos de vidre o llauna.
 2. A l’escola no es poden portar actimels, iogurts, petit suisse, danoninos, etc. Però si begudes amb tetrabric amb canyeta.
 3. L’ús dels tricicles és només pels alumnes de P-3.
 4. Quan plogui els nens/es quedaran a la classe jugant.

4.NORMATIVA D’AULA I PAUTES DE TREBALL
 1. L’agenda és el mitjà de comunicació entre la família i escola. S´ha de portar sempre a la motxilla del nen/a. S’ha de revisar cada dia i signar les notes.
 2. Cal utilitzar la bata de l’escola diàriament. La bata es porta des d’octubre fins a finals de maig. Els divendres es retornaran juntament amb el got per tornar-lo tot el dilluns.
 3. És obligatori l’ús del xandall de l’escola a la classe de psicomotricitat.
 4. L’alumnat, en assistir al centre, vestirà de forma adequada per a l’estudi o, en el seu cas, per a les activitats que hagi de realitzar.
El professorat podrà requerir a un alumne el canvi d’indumentària quan, al seu judici, no sigui adequat. El no compliment d’aquest requeriment podrà comportar una mesura correctora en els termes establerts en aquesta normativa.
 1. Tot el que a continuació es detalla ha de venir marcat amb el nom:
- La bata de l'escola i les peces d’abric han de dur una beta cosida de 15 cm. de llargària per a que es pugui penjar fàcilment del penja-robes.
 • Totes les peces del xandall de l’escola.
 • Una bossa de roba amb una muda sencera de recanvi d’hivern o d’estiu segons l’època de l’any.
 • Una samarreta vella, talla gran, per a les activitats de pintura i fang. Es quedarà a l’escola durant tot el curs.
 • La motxilla de l´escola.
 • Un got de plàstic per beure aigua. (el curs de P3)
 • Es recomana no portar joguines de casa. Després de les vacances de Nadal es pot portar una joguina a l’escola amb l’objectiu de compartir-la amb la resta de companys/es. Els tutors/es indicaran el dia i l’hora. 
 
5.CONTROL TUTORIAL I REUNIONS
 
 1. Des de la tutoria es tindrà al llarg del curs al menys una reunió de seguiment amb tots els progenitors i/o tutor/a legal.
 2. Al llarg del curs qualsevol membre del professorat podrà citar a una família quan ho consideri oportú.
 3. Des de la tutoria es durà un control d’assistència i retards.
 4. Els tutors/es realitzen les següents reunions anuals amb els progenitors i/o tutor/a legal:
  1. Reunió d’inici d’escolarització a P-3
  2. Reunió d’inici de curs
  3. Reunió de colònies a P-5
  4. Reunió de final de curs a P-5 on s’explica el pas a l’etapa educativa de Primària.
 5. Només s’acceptaran autoritzacions i justificants dels progenitors i/o dels tutors legals i en els fulls adients o en el seu cas a l’agenda.
 
 
6.EXCURSIONS, VISITES, COLÒNIES I TEATRES
 
6.1. És obligatori l’ús del xandall per poder realitzar qualsevol sortida
  fora del recinte escolar. Cada part del xandall ha d’estar marcada
  amb el nom i cognoms de l’alumne.
6.2. Per poder participar de la sortida escolar l’alumne ha de lliurar al
  tutor/a l’autorització degudament complerta i signada pels
  progenitors i/o tutors legals i haver-les abonades en els terminis
  establerts.
6.3. La participació a les excursions, visites i/o teatres és obligatòria,
  excepte en determinats casos de mesures correctores de
  conductes lleus i/o faltes greus.
6.4. Totes les sortides escolars fora del centre que realitzi un curs han
  de comptar amb la participació, com a mínim, del 60% de
  l’alumnat.
6.5. L’escola ha de disposar d’una fotocòpia de la targeta sanitària
  per les sortides fora del municipi.
6.6. L’alumnat que requereixi rebre algun medicament durant la
  sortida l’ha de lliurar en arribar a l’escola al tutor/a o
  responsable de la sortida, havent-ho sol·licitat abans amb el
  procediment establert en aquest normativa.
6.7. Les Colònies tenen caràcter voluntari. Per tant, es realitzaran si el
  60% de la classe hi assisteix.
6.8. En cas que una sortida no es pugui realitzar finalment degut a
  que el temps ho impedeixi es seguirà l’horari normal de classe.
6.9. En les activitats fora del centre cal tenir una actitud correcta.
 
 
 7. SALUT I HIGIENE 
7.1. Tots els alumnes han d’assistir al centre tenint cura dels hàbits
  d’higiene personal.
7.2. En cas que un alumne/a hagi de rebre medicació durant l’horari
  escolar caldrà seguir el protocol establert pel subministrament
  de medicació al centre.
7.3. En cas de patir alguna malaltia infecciosa s’ha de comunicar
  ràpidament al centre i es quedarà a casa els dies necessaris
  indicats pel pediatre.
7.4. En cas de tenir pediculosi (polls) s’ha d’informar a l’escola i seguir
  el tractament adient. L’escola recomana que l’alumne/a afectat
  romangui a casa en la mesura del possible, per evitar que el
  contagi s’escampi a la resta de companys/es.
7.5. Si l’alumne/a es troba malament i/o té febre es trucarà a casa
  per tal que el vinguin a buscar.

7.6.    Si un alumne/a té un accident a l’escola i és necessari portar-lo a  la Mútua, l’escola es posarà en contacte amb la família i s’acordarà l’acompanyament de l’alumne/a.
 
 
8.ANIVERSARIS/SANTS
 
 1. Quan es celebri algun aniversari o sant es pot portar només una llaminadura que es repartirà a l’hora de la sortida.
 2. Les invitacions per festes (aniversaris, sants, etc.) es poden repartir a la classe només quan siguin per tots els companys/es de classe. Es repartiran a l’hora de la sortida.
9.TAULETES
 
 1. L´ús de la tauleta és únicament pedagògic. En cas contrari, l’alumne/a serà sancionat.
 2. L’alumne/a el qual, voluntàriament, faci un mal ús i malmeti una tauleta haurà d’abonar l’import de la reparació o de la reposició. 

 
10.MENJADOR ESCOLAR
 
 1. L’alumnat d’educació infantil serà acompanyat al menjador per els/les responsables els quals els aniran a buscar a l’aula.
 2. Els/les responsables els acompanyaran a rentar les mans i al menjador.
 3. L’entrada al menjador caldrà fer-la en ordre, sense cridar ni córrer.
 4. S’ha de seure bé i menjar correctament utilitzant els coberts de manera adequada.
 5. La relació amb els altres (companys, responsable de menjador, monitors/es...) ha de ser respectuosa i adreçant-se sempre de manera educada.
 6. Cal parlar fluixet, a fi d’obtenir un clima relaxat.
 7. A partir de P-5 cal que l’alumnat faci ús dels coberts inclòs el ganivet.
 8. Caldrà sortir del menjador en ordre, sense cridar ni córrer.
 9. Un cop hagin dinat s’hauran de rentar les mans i les dents, sempre acompanyats per les/els responsables.
 10. Seguidament els/les responsables els acompanyaran a realitzar les activitats proposades de 14.00 a 14.45h.
 
La resta de normativa es regularà segons les normes de convivència i treball recollits en el reglament de règim intern de l’educació infantil.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat