93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Normativa Escola
B. NORMATIVA PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 
LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA FAMÍLIA I L’ESCOLA
 
La família i l’escola esdevenim punts de referència dels nens i les nenes durant el seu creixement, i també som nuclis primordials que intervenim, de manera diferent però complementària, en la seva educació; és a dir, mentre que la responsabilitat educativa és  del  pare i la mare, les tasques pedagògiques relacionades amb els aprenentatges escolars són pròpies dels i les mestres. Una relació adequada entre nosaltres serà l’element bàsic per ajudar-los a ser persones lliures, responsables, solidàries i, per tant, capaces de respondre a les demandes de la societat on viuen. Aquesta relació s’ha de basar en el respecte i la confiança mútua, en la cooperació i en el diàleg.
 
1.ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE I DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE
 1. Es respectaran les hores d’entrada i sortida al centre.
 2. L’entrada al matí i a la tarda es realitzarà per la porta del pati cobert. Les sortides de 1r, 2n i 3r per porteria i els cursos de 4t, 5è i 6è per la porta de Sant Francesc. Puntualitat en l’inici de les classes; recordar que les classes s’acaben 5 minuts abans de l’hora per tal de poder realitzar els canvis de classe puntualment.
 3. A l’entrada al centre a 3/4 de nou del matí i a 3/4 de tres la tarda la tarda no es podrà jugar a pilota al pati.
 4. Abans de la sortida cal revisar que s’ha agafat tot el necessari. Després de la sortida no serà permès tornar a entrar a la classe. Només de manera excepcional quan consideri oportú el professorat.
 5. No es podran portar ni utilitzar dins l’escola cap mitjà de transport amb rodes (com ara patins, monopatins, patinets, bicicletes, etc.).
 6. L’alumnat d’Infantil i C. Inicial es lliurarà als pares/mares o a les persones autoritzades.
 7. En cas que un germà-ana gran hagi de recollir un germà-ana petit/a, caldrà emplenar la instància corresponent.
 
2.ASSISTÈNCIA I/O RETARDS AL CENTRE I PUNTUALITAT DINS DEL CENTRE
 1. L’assistència al centre és obligatòria.
 2. Cal que l’alumnat assisteixi en la mesura del possible els dies, o períodes, en què hi hagin programades proves d’avaluació. En cas de no ser possible l’assistència, l’absència s’haurà de comunicar i justificar amb la major antelació possible.
 3. En cas de no assistir a l’escola cal trucar telefònicament a l’escola abans de l’inici de les classes. Si es tracta d’un retard es prega comunicació per escrit a l’agenda. En cas de no comunicar una absència o retard, secretaria enviarà un missatge al telèfon mòbil de la família, la qual ho haurà de comunicar per escrit mitjançant l’agenda, per tal que  l’alumne/a ho ensenyi al tutor/a. Cal tenir present que comunicar un retard a l’agenda pot implicar que la família n’és coneixedora, però no sempre, en funció del motiu, n’implicarà la seva justificació.
 4. En el cas de retard d’un alumne/a l’entrada del matí o de la tarda, l’alumne/a podrà entrar a l’aula. En cas de dos retards injustificats a la setmana s’aplicarà la mesura correctora pertinent.
 5. En el cas de retard de l’alumne/a al tornar del pati, s’aplicarà la mesura correctora pertinent. 
3.ESBARJO
 1. El primer àpat del dia s’ha de fer a casa per poder aguantar bé tota l’estona de treball del matí. A l’hora del pati cal portar un esmorzar adequat ( no llaminadures, pastes, patates, ...) Tampoc es poden portar sucs o líquids en envasos de vidre o llauna, iogurts. Abans de baixar al pati es veurà el suc a l’aula.
 2. Cada grup s’encarregarà de deixar el pati en condicions un cop a la setmana. El responsable de la vigilància del pati ho recordarà al grup corresponent.
 3. Quan plou els cursos de 1r fins 3r de primària romandran a l’aula amb el docent de guàrdia corresponent. Els cursos de 4t, 5è i 6è podran baixar al pati sense pilota i amb els docents corresponents de guàrdia.
 4. L’escola proporcionarà el material necessari per a jugar al pati. El professorat tindrà cura que l’alumnat no jugui amb objectes que posin en perill la seva integritat física.
4.NORMATIVA D’AULA I PAUTES DE TREBALL
 1. L’entrada a l’aula dels cursos de 1r, 2n i 3r es realitzarà directament des del pati a l’aula. Els cursos de 4t, 5è i 6è pujaran per les escales de Sant Francesc.
 2. L’agenda és el mitjà de comunicació entre la família i l’escola. S’haurà de portar sempre a la motxilla. La família la revisarà i la signarà setmanalment.
 3. Per tot alumnat es treballarà amb un material escolar comú:
 • En els fulls es seguirà la pauta següent:
→ esquerra del full s’escriurà el nom i cognoms de l’alumne i número de llista.
 
→ dreta del full la data.
 
→ el marge a l’esquerra amb el regle en el full blanc i de quadres fins a 4t de primària.
 • Ús del bolígraf:
→ bolígraf negre per copiar els anunciats. S’introduirà a partir de 4t.
 
→ bolígraf blau per realitzar els exercicis. S’introduirà a partir del 3r trimestre al curs de 2n.
 
→ bolígraf verd per realitzar les correccions. S’introduirà a partir de 3r.
 
→ bolígraf vermell només l’utilitzaran els professors per fer la correcció o els alumnes per fer els títols (al mig del full el títol en majúscula i subratllat).
→ llapis; ús diari excepte a partir del CS que només s’utilitzarà per Visual i Plàstica i de forma esporàdica a Matemàtiques.
 1. Els alumnes no poden fer servir Tippex a excepció de cicle superior.
 2. Cal portar els deures i el material en els terminis acordats.
 3. És obligatori l’ús del xandall de l’escola a la classe d’educació física i dutxar-se després de realitzar la classe d’Educació Física en el cicle superior; al cicle inicial i mitjà caldrà portar roba per canviar-se.
 4. Ús de la bata de l’escola diàriament. La bata es portarà des d’octubre fins a finals de maig. El dilluns al matí s’ha de portar la bata a l’escola i el divendres endur-la a casa per rentar.
 5. Cal venir a l’escola i a qualsevol activitat escolar que es faci fora del centre en horari escolar amb la vestimenta correcta de manera que l’exercici de la llibertat no provoqui incomoditats o conflictes innecessaris, per això com a norma general recomanem vestir:
 • aquelles peces de vestir que no portin logotips, missatges o imatges que puguin incitar comportaments contraris a la convivència al centre.
 • qualsevol peça de roba que no mostri en cap cas la roba interior.
 
El professorat podrà requerir a un alumne el canvi d’indumentària quan, segons el criteri del centre, no sigui adequat. El no compliment d’aquest requeriment podrà comportar una mesura correctora en els termes establerts en aquesta normativa.
 1. No es permetrà trucar a casa per demanar que a un alumne/a la família li porti l’esmorzar o un treball.
 2. En cas que un alumne/a faci ús d’algun aparell electrònic serà motiu per obrir-li un full de conducta lleu i la seva pertinença quedarà sota custòdia de secretaria fins que el pare/mare o tutor/a legal el passi a recollir. En cas de reiteració de la falta 3 cops en un mes, aquesta tindrà la consideració de greu. En cas de pèrdua o trencament, l’escola no se’n fa responsable.
 3. No es permet l’ús de càmeres fotogràfiques en el recinte escolar ni en cap activitat fora del centre escolar en horari escolar. En cas que l’alumne/a no compleixi aquesta normativa  serà motiu per obrir-li un full de conducta lleu i la seva càmera quedarà sota custòdia de secretaria fins que la família la passi a recollir. Totes les fotografies que calguin o es vulguin realitzar es faran amb càmera de l’escola, per tal d’assegurar un ús correcte i l’aparició exclusiva dels alumnes amb dret a la imatge.
 
5.CONTROL TUTORIAL I REUNIONS
 1. Des de la tutoria es tindrà al llarg del curs al menys una reunió de seguiment amb tots els progenitors i/o tutors legals.
 2. Al llarg del curs qualsevol membre del professorat podrà citar a una família quan ho consideri oportú.
 3. Des de la tutoria es durà un control d’assistència i retards.
 4. Des de la tutoria es realitzaran al llarg de curs les reunions següents: 
 • Reunió d’inici de curs.
 • Reunió colònies.
 • Qualsevol altra reunió que es consideri oportú dur a terme.
 
Des de la direcció/cap d’estudis es realitzaran al llarg del curs les reunions següents: 
 • Reunió pas i presentació d’etapa.
 • Qualsevol altra reunió que es consideri oportú du a terme.
  1. Només s’acceptaran autoritzacions i justificants dels progenitors i/o dels tutors legals i en els fulls adients o en el seu cas a l’agenda.
6.EXCURSIONS, VISITES, COLÒNIES I TEATRES
 1. En les activitats programades fora del centre cal tenir una actitud correcta.
 2. És obligatori l’ús del xandall al cicle inicial i recomanat a cicle mitjà i superior per poder realitzar qualsevol sortida fora del recinte escolar. Cada part del xandall ha d’estar marcada amb el nom i cognoms de l’alumne/a.
 3. Per poder participar de la sortida escolar l’alumne/a ha de lliurar al tutor/a la instància degudament complerta i signada pels progenitors i/o tutors legals en els terminis establerts.
 4. La participació a les excursions, visites i/o teatres és obligatòria, excepte en determinats casos de mesures correctores de conductes lleus i/o faltes greus.
 5. Totes les activitats escolars fora del centre que realitzi un curs han de comptar amb la participació, com a mínim, del 60% de l’alumnat.
 6. L’escola ha de disposar d’una fotocòpia de la Targeta Sanitària per les sortides fora del municipi.
 7. L’alumnat que requereixi rebre algun medicament durant la sortida l’ha de lliurar en arribar a l’escola al tutor/a o responsable de la sortida, havent-ho sol·licitat abans amb els procediment establert en aquesta normativa.
 8. En cas que una sortida no es pugui realitzar finalment degut a que el temps ho impedeixi es seguirà l’horari normal de classe.
 
7.SALUT I HIGIENE
 1. Tots alumnes han assistir al centre tenint cura dels hàbits d’higiene personal.
 2. En cas que un alumne/a hagi de rebre medicació durant l’horari escolar caldrà seguir el protocol establert pel subministrament de medicació al centre.
 3. En cas de patir una malaltia infecciosa s’ha de comunicar ràpidament al centre i es quedarà a casa els dies necessaris indicats pel pediatre.
 4. En cas de pediculosi (polls) s’haurà de seguir el protocol establert en aquesta normativa.
 5. Si l’alumne/a es troba malament es trucarà a casa per tal que el vinguin a buscar.
 6. Si un alumne/a té un accident a l’escola i és necessari portar-lo a la Mútua, l’escola es posarà en contacte amb la família i s’acordarà l’acompanyament de l’alumne/a.

8.NORMATIVA SUPORTS PERSONALS
 1. Per poder donar accés als alumnes a la xarxa, els seus representants legals han de signar el document d’assumpció de responsabilitat.
 2. Els representants legals dels alumnes són responsables de revisar els aparells que els alumnes portin al centre i de les conseqüències del seus ús. Tanmateix atorgaran poder tan ample com sia procedent en dret a fi de que els professors puguin accedir als aparells en casos de que es posin en greu perill els drets d’altres persones.
 3. L’exploració de l’equip i la navegació per la xarxa ha d’estar limitada, i serà controlada pel professorat.
 4. L’alumne/a, quan algun professor/a així ho sol·liciti, podrà fer servir un suport a l’escola (a poder ser, carregat de bateria. En cas que el necessiti un dia sencer o més d’un dia, l’alumne/a se l’endurà al migdia i a la tarda cap a casa seva.
 5. Per evitar pèrdues o confusions, tots els suports haurien d’anar identificats (una etiqueta adhesiva amb el nom de l’alumne/a). En cas que es qüestioni la propietat d’un suport i observem que no té identificació, aquest serà retirat fins que l’identifiquem i, un cop identificat, només el retornarem a la família.
 6. Només es poden fer servir auriculars i “webcams” quan el professor ho permeti.
 7. L’alumne/a que es quedi a dinar deixarà l’ordinador a classe (durant aquest espai de temps a l’armari del professor). La tarda en què l’alumne/a que s’hagi quedat a dinar tingui Educació Física, el professor/a d’aquesta matèria a les 17.00h, acompanyarà l’alumne/a que s’hagi quedat a dinar a classe a recollir l’ordinador.
 8. Durant la mitja hora d’esbarjo l’alumne/a deixarà l’ordinador a classe (al calaix).
 9. En cap cas l’escola es fa responsable dels suports ni de l’ús que un/a alumne/a pugui fer- ne durant l’horari escolar i dintre o fora del centre. L’escola posarà els mitjans necessaris en la mesura del possible per evitar que l’ordinador serveixi a l’alumnat per a connectar- se a pàgines que no estiguin vinculades amb el procés d’aprenentatge.
 10. L´ús dels suports personals serà únicament pedagògic. En cas contrari, l’alumne/a serà sancionat.
 11. L’alumne/a a l’escola sempre encendrà el suport prèvia petició del professor/a que hi hagi a l’aula en aquell moment. Cada cop que finalitzi una classe l’alumne/a, prèvia petició del professor/a que hi hagi a l’aula l’apagarà quan no el faci servir. Ambdues opcions hauran de tenir lloc abans que el professor/a abandoni l’aula.
 12. L’alumne/a el qual, voluntàriament, faci servir un suport sense autorització i malmeti un suport d’un company/a, o les instal·lacions de les aules (pissarres digitals, ordinadors d’aula, projector, etc.) haurà d’abonar l’import de la reparació o de la reposició. En cas que no s’esbrini el nom de la persona que hagi fet un mal ús o hagi malmès voluntàriament un suport d’un company/a, o les instal·lacions vinculades a les aules (pissarres digitals, ordinadors d’aula, projector, etc.), serà el grup classe qui se’n faci càrrec de l’import de la reparació o de la reposició. Igualment, l’alumne/a serà sancionat seguint la normativa recollida en Reglament de Règim Intern.
 13. En cas que l’alumne/a es trobi amb un problema tècnic, el professor/a que estigui a classe en aquell moment li indicarà que reinici el suport. Si tot i així el problema persisteix l’alumne/a s’endurà el suport a casa, on després de les comprovacions oportunes, la família decidirà si ha de contactar amb un servei tècnic. Recordem que el suport és propietat de la família i que com a qualsevol altre propietat, n’és ella qui directament n’ha de gestionar la reparació i se n’ha de fer càrrec.
 14. En cas de treball en grup en què no tots els membres del grup tinguin ordinador serà l’alumne/a propietari de l’ordinador l’únic que podrà fer-ne ús, la resta simplement visionar-lo. En cas que de forma reiterada l’alumne/a es deixi l’ordinador a casa, l’alumne/a no podria compartir l’ordinador amb cap company/a.
 15. L’escola recomana la instal·lació d’un antivirus. 
 
9.ANIVERSARIS I SANTS
 1. Quan es celebri algun aniversari o sant d’algun company/a es podrà portar només una llaminadura que es repartirà a l’hora de sortida.
 2. Les invitacions per festes (aniversaris, sants, etc.) es poden repartir a la classe només quan siguin per a tots/es els/les companys/es de classe es repartiran a l’hora de la sortida.
 
10.MENJADOR ESCOLAR
 1. A fi d’uns hàbits correctes de comportament a taula i un clima de respecte i convivència, caldrà seguir les següents normes:
 2. L’alumnat d’educació primària serà acompanyat al menjador per els/les responsables després d’haver-se rentat les mans.
 3. Rentar-se les mans abans de dinar.
 4. L’entrada al menjador cal fer-la en ordre i sense cridar ni córrer.
 5. S’ha de seure bé i menjar correctament utilitzant els coberts de manera adequada.
 6. La relació amb els altres (companys, responsable de menjador, monitors/es...) ha de ser respectuosa i adreçant-se sempre de manera educada.
 7. Cal parlar fluixet, a fi d’obtenir un clima relaxat.
 8. Abans de sortir del menjador, en ordre i sense cridar ni córrer, s’hauran de col·locar adequadament les cadires.
 9. No es podrà utilitzar el mòbil ni aparells electrònics.
 10. Les conductes dels alumnes considerades contràries a les normes de convivència, així com les mesures correctores es regiran pel reglament de règim intern del centre.
 11. Un cop hagin dinat s’hauran de rentar les mans i les dents, sempre sota la supervisió de les/els responsables.
 12. Seguidament els/les responsables els acompanyarà ordenadament a realitzar les activitats proposades de 14.00 a 14.45h.

La resta de normativa es regularà segons les normes de convivència i treball del reglament de règim intern de l’educació primària.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat