93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Normativa Escola
B. NORMATIVA PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 
LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA FAMÍLIA I EL CENTRE
 
La família i l'escola esdevenim punts de referència dels i les adolescents durant el seu creixement, i també som nuclis primordials que intervenim, de manera diferent però complementària, en la seva educació; és a dir, mentre que la responsabilitat educativa és del pare i la mare, les tasques pedagògiques relacionades amb els aprenentatges escolars són pròpies del professorat. Una relació adequada entre nosaltres serà l'element bàsic per ajudar-los a ser persones lliures, responsables, solidàries i, per tant, capaces de respondre a les demandes de la societat on viuen. Aquesta relació s'ha de basar en el respecte i la confiança mútua, en la cooperació i en el diàleg.
 
 
 1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE I DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE
 
 1. Es respectaran les hores d’entrada i sortida del centre.
 2. L’entrada del matí i de la tarda es realitzarà per la porta del pati cobert. Les sortides del migdia i de totes les tardes es realitzaran per la porta del pati cobert 
 3. A l’entrada a l’escola del matí i de la tarda no es podrà jugar a pilota.
 4. Els desplaçaments per l’escola es faran en ordre: en fila i silenci.
 5. Els desplaçaments dins de l’escola de l’alumnat de l’ESO, sempre que es pugui per organització, s’han de fer per l’escala de Sant Francesc.
 6. Cal deixar la classe neta i ordenada a l’acabament de les classes. No es podrà realitzar la sortida si la classe no queda recollida.
 7. Abans de sortir cal revisar que s’ha agafat tot el necessari. Si algun alumne/a es deixa material a la classe a l’hora de sortida no serà permès tornar a entrar. En cas de permetre-ho haurà d’anar acompanyats d’un adult.
 8. No es podran portar ni utilitzar dins l’escola cap mitjà de transport amb rodes (com ara patins, monopatins, patinets, bicicletes, etc.).
 
ACORDS I NORMES D’ACTUACIÓ COMUNS A TOTA L’ESO
 
 1. En cas que un germà-ana gran hagi de recollir un germà-ana peti/a, caldrà emplenar la instància corresponent.


ASSISTÈNCIA I/O RETARDS AL CENTRE I PUNTUALITAT DINS DEL CENTRE
 1. L’assistència a l’escola és obligatòria.
 2. En cas de no assistir a l’escola cal trucar telefònicament a l’escola abans de l’inici de les classes. Si es tracta d’un retard es prega comunicació per escrit a l’agenda. En cas de no comunicar una absència o retard, secretaria enviarà un missatge al telèfon mòbil de la família, la qual ho haurà de comunicar per escrit mitjançant l’agenda, per tal que l’alumne/a ho ensenyi al tutor/a. Cal tenir present que comunicar un retard a l’agenda pot implicar que la família n’és coneixedora, però no sempre, en funció del motiu, n’implicarà la seva justificació.
 3. En el cas de retard d’un alumne/a a l’entrada del matí o de la tarda, l’alumne/a podrà entrar a l’aula. En cas de dos retards injustificats a la setmana s’aplicarà la mesura correctora pertinent.
 4. En el cas de retard de l’alumne/a al tornar del pati, s’aplicarà la mesura correctora pertinent.
 5. Cal que l’alumnat assisteixi en la mesura del possible els dies, o períodes, en què hi hagin programades proves d’avaluació. En cas de no ser possible l’assistència, l’absència s’haurà de comunicar i justificar amb la major antelació possible. Recomanem evitar viatges familiars i/o activitats esportives en dies lectius i, en especial, en períodes de proves d’avaluació.
 
ESBARJO 
 1. El primer àpat del dia s’ha de fer a casa per poder aguantar bé tota l’estona de treball del matí. A l’hora del pati cal portar un esmorzar adequat i equilibrat (a poder ser, no llaminadures, pastes, patates ...) Tampoc es poden portar sucs o líquids en envasos de vidre o llauna.
 2. Tots els grups s’encarregaran de deixar el pati i lavabos en condicions.
 3. Es podrà fer ús de pilotes que no siguin de cuir, vigilant de no interferir els patis d’Infantil. Quan una pilota passi al pati d’Infantil no es retornarà fins l’acabament del pati.
 4. L’escola proporcionarà el material necessari per a jugar al pati. No es podran portar ni fer ús de: cromos, pilotes de cuir, bales, globus d’aigua, baldufes, cordes amb acabaments de fusta, o qualsevol altre estri que les persones que vigilen pati considerin que pot fer mal a membres de la comunitat educativa.
 5. En cas d’haver d’anar a parlar amb un professor/a, aquest/a haurà de baixar al pati a buscar l’alumne/a, o l’haurà d’acompanyar en finalitzar la xerrada, per així comunicar-ho als vigilants de pati.
 6. Quan plou no es poden usar pilotes al pati, llevat que els vigilants considerin que en fan un ús correcte que no destorba altres membres de comunitat educativa.
 7. Un cop sona el timbre els alumnes esperaran al professor/a corresponent. L’alumnat no podrà pujar sol a les classes.
 8. L’alumnat baixarà al pati sense que l’esmorzar estigui embolicat i hagi llençat l’embolcall a les brosses de la classe. 
NORMATIVA D’AULA I PAUTES DE TREBALL 
 1. Per tots els alumnes es treballarà amb un material escolar comú:
 • Folis blancs
 • Bolígraf blau i negre per escriure i vermell i verd per altres.
 • Llapis i goma.
 • Es permet el típpex, però només de cinta adhesiva. (En cas d’utilitzar-ne en excés caldrà repetir el treball).
 • En cas d’anar a parlar amb un professor/a, aquest/a haurà d’anar a l’aula a buscar l’alumne/a, o l’haurà d’acompanyar en finalitzar la xerrada, per així comunicar-ho al professor/a que estigui a l’aula.
 • Cal portar els deures i el material en els terminis acordats.
 2. L’alumnat ha de conservar fins a final de curs documentació que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc )L’alumnat disposa del moment en què se li retorna la prova corregida per revisar i/o demanar rectificacions en la correcció. En alguns casos les proves hauran de ser firmades pels pares.
3. Per a tots els alumnes d’ESO serà obligatori la utilització del xandall de l’escola a les classes d’Educació Física.
4. Cal tenir l’agenda al dia i en condicions. Serà el mitjà de comunicació entre família i escola. 
5. Caldrà seguir les indicacions que el tutor vegi convenients (notificació als pares, control diari de l’agenda, substitució d’agenda malmesa per una de nova). No s’acceptaran comunicats que no es realitzin mitjançant l’agenda.
6. L’agenda s’haurà de portar sempre a la motxilla.
7. Cal venir a l’escola i a qualsevol activitat escolar que es faci fora del centre en horari escolar amb la vestimenta correcta de manera que l’exercici de la llibertat no provoqui incomoditats o conflictes innecessaris, per això com a norma general recomanem vestir:
 • aquelles peces de vestir que no portin logotips, missatges o imatges que puguin incitar comportaments contraris a la convivència al centre.
 • qualsevol peça de roba que no mostri en cap cas la roba interior.
 • polos o samarretes amb màniga curta o llarga.
 
El professorat podrà requerir a un/a alumne/a el canvi d’indumentària quan, segons el criteri del centre, no sigui adequat. El no compliment d’aquest requeriment podrà comportar una mesura correctora en els termes establerts en aquesta normativa.
 
 1. No es permetrà trucar a casa per demanar que a un alumne/a la família li porti l’esmorzar o un treball.
 2. En cas que un alumne/a faci ús d’algun aparell electrònic serà motiu per obrir-li un full de conducta lleu i la seva pertinença quedarà sota custòdia de secretaria fins que el pare/mare o tutor/a legal el passi a recollir. En cas de reiteració de la falta 3 cops en un mes, aquesta tindrà la consideració de greu. En cas de pèrdua o trencament, l’escola no se’n fa responsable.
 3. No es permet l’ús de càmeres fotogràfiques en el recinte escolar ni en cap activitat fora del centre escolar en horari escolar. En cas que l’alumne/a no compleixi aquesta normativa serà motiu per obrir-li un full de conducta lleu i la seva càmera quedarà sota custòdia de secretaria fins que la família la passi a recollir. Totes les fotografies que calguin o es vulguin realitzar es faran amb càmera de l’escola,  per tal d’assegurar un ús correcte i l’aparició exclusiva dels alumnes amb dret a la imatge.
CONTROL TUTORIAL I REUNIONS 
 1. Les absències i/o retards seran comunicades per telèfon. Només quedaran justificades per escrit (agenda o justificant mèdic) .
 2. Quan un membre del professorat observi que un alumne/a no vesteix amb indumentària apropiada se li pot requerir el canvi el més aviat possible.
 3. Al llarg del curs qualsevol membre del professorat podrà citar a una família quan ho consideri oportú.
 4. Des de la tutoria es durà un control d’assistència i retards.
 5. Cal que l’alumnat, i a poder ser acompanyat pels seus progenitors i/o tutors legals, llegeixi i sigui coneixedor de la “Normativa d’Avaluació” i “Pautes de correcció”.
 6. Només s’acceptaran autoritzacions i justificants dels progenitors i/o dels tutors legals i en els fulls adients o en el seu cas a l’agenda.
 7. Des de la tutoria es portarà un control setmanal d’agenda. 

EXCURSIONS, VISITES, TEATRES, COLÒNIES I VIATGE DE FINAL D’ESTUDIS 
 1. El comportament de l’alumnat durant les excursions, visites, teatres, colònies i viatge de final d’estudis serà el correcte.
 2. Per poder participar de la sortida escolar l’alumnat ha de lliurar al tutor/a l’autorització del “Full de sortides” lliurat a reunió de pares i mares de principi de curs, degudament emplenada, així com haver- la abonat en els terminis establerts. No s’acceptarà cap autorització entregada fora del termini establert, així com cap abonament. En cas de succeir l’alumne/a no podrà participar-hi.
 3. Totes les sortides escolars fora del centre que realitzi un curs han de comptar amb la participació, com a mínim, del 60% de l’alumnat.
 4. En cas que un alumne/a no assisteixi a una sortida, després d’haver- la abonada, té dret a les devolucions següents. 
 5. Devolució del 100% si l’alumne/a no assisteix per motius disciplinaris.
 6. Si l’alumne/a no assisteix per qualsevol altre motiu: devolució de l’import corresponent a l’entrada/activitat, només en el cas que no s’hagi pagat amb anterioritat, ja que la resta de l’import es considera despeses generals del grup.
 7. En cas que una sortida no es pugui realitzar finalment degut a què el temps ho impedeixi es seguirà l’horari normal de classe.
 8. La participació a les excursions, visites i/o teatres és recomanable. En cas de no participar-hi per motius disciplinaris, l’alumne/a romandrà a l’escola.
 9. L’alumnat que requereixi rebre algun medicament durant la sortida la família l’ha de lliurar en arribar a l’escola al tutor/a o responsable de la sortida, havent-ho sol·licitat el  pare/mare/representants legals segons el procediment establert en protocol de medicació. No es subministrarà cap medicació si no es segueix el protocol establert.
 10. No es permet l’ús de càmeres fotogràfiques en el recinte escolar ni en cap activitat fora del centre escolar en horari escolar. Totes les fotografies que calguin o es vulguin realitzar es faran amb càmera de l’escola, per tal d’assegurar un ús correcte i l’aparició exclusiva de l’alumnat amb dret a la imatge.
 11. Les Colònies (llevat impliquin la realització d’un treball de síntesi) i el viatge de fi de curs tenen caràcter voluntari. Es realitzaran si el 60% de la classe hi assisteix.
 
SALUT I HIGIENE
 
 1. En cas que un alumne/a hagi de rebre medicació durant l’horari escolar caldrà seguir la normativa que es troba penjada a la Intranet de l’escola i/o a l’administració del centre.
 2. L’alumnat ha de tenir cura de la seva higiene personal de manera que diàriament vingui degudament net i polit. En cas de no seguir aquesta indicació, es posarà en coneixement de la família per tal que apliqui les mesures oportunes.
 3. Protocol a seguir en cas de Pediculosi:En cas que a un alumne/a se li detectin polls o llémenes seguirem el protocol següent:
 • Si es detecta des de l’escola caldrà informar a les famílies mitjançant comunicat a l’agenda o a través d’una circular en el cas de cursos inferiors (fins a 2n de primària), a més de posar un avís a l’entrada principal de l’escola. 
 • Si es detecta des de la família caldrà informar a l’escola, tutor/a/Direcció, de manera immediata per tal d’informar i evitar posteriors contagis.
 • Cal seguir per part de les famílies el tractament que el facultatiu de cada alumne/a determini.
 • Cal dutxar-se després de realitzar la classe d’Educació Física.
 • L’escola disposa d’una normativa específica incorporada en el Reglament de Règim Intern referent al consum, tinença, intoxicació i tràfic d’alcohol, tabac i altres drogues.

NORMATIVA SUPORTS 
 1. Per poder donar accés als alumnes a la xarxa, els seus representants legals han de signar el document d’assumpció de responsabilitat.
 2. Els representants legals dels alumnes són responsables de revisar els aparells que els alumnes portin al centre i de les conseqüències del seus ús. Tanmateix atorgaran poder tan ample com sia procedent en dret a fi de que els professors puguin accedir als aparells en casos de que es posin en greu perill els drets d’altres persones.
 3. L’exploració de l’equip i la navegació per la xarxa ha d’estar limitada, i serà controlada pel professorat.
 4. L’alumne/a, quan algun professor/a així ho sol·liciti, podrà fer servir un suport a l’escola (a poder ser, carregat de bateria. En cas que el necessiti un dia sencer o més d’un dia, l’alumne/a se l’endurà al migdia i a la tarda cap a casa seva.
 5. Per evitar pèrdues o confusions, tots els suports haurien d’anar identificats (una etiqueta adhesiva amb el nom de l’alumne/a). En cas que es qüestioni la propietat d’un suport i observem que no té identificació, aquest serà retirat fins que l’identifiquem i, un cop identificat, només el retornarem a la família.
 6. Només es poden fer servir auriculars i “webcams” quan el professor ho permeti.
 7. L’alumne/a que es quedi a dinar deixarà l’ordinador a classe (durant aquest espai de temps a l’armari del professor). La tarda en què l’alumne/a que s’hagi quedat a dinar tingui Educació Física, el professor/a d’aquesta matèria a les 17.00h, acompanyarà l’alumne/a que s’hagi quedat a dinar a classe a recollir l’ordinador.
 8. Durant la mitja hora d’esbarjo l’alumne/a deixarà l’ordinador a classe (al calaix).
 9. En cap cas l’escola es fa responsable dels suports ni de l’ús que un/a alumne/a pugui fer-ne durant l’horari escolar i dintre o fora del centre. L’escola posarà els mitjans necessaris en la mesura del possible per evitar que l’ordinador serveixi a l’alumnat per a connectar-se a pàgines que no estiguin vinculades amb el procés d’aprenentatge.
 10. L´ús dels suports personals serà únicament pedagògic. En cas contrari, l’alumne/a serà sancionat.
 11. L’alumne/a a l’escola sempre encendrà el suport prèvia petició del professor/a que hi hagi a l’aula en aquell moment. Cada cop que finalitzi una classe l’alumne/a, prèvia petició del professor/a que hi hagi a l’aula l’apagarà quan no el faci servir. Ambdues opcions hauran de tenir lloc abans que el professor/a abandoni l’aula. 
L’alumne/a el qual, voluntàriament, faci servir un suport sense autorització i malmeti un suport d’un company/a, o  les instal·lacions de les aules (pissarres digitals, ordinadors d’aula, projector, etc.) haurà d’abonar l’import de la reparació o de la reposició. En cas que no s’esbrini el nom de la persona que hagi fet un mal ús o hagi malmès voluntàriament un suport d’un company/a, o les instal·lacions vinculades a les aules (pissarres digitals, ordinadors d’aula, projector, etc.), serà el grup classe qui se’n faci càrrec de l’import de la reparació o de la reposició. Igualment, l’alumne/a serà sancionat seguint la normativa recollida en Reglament de Règim Intern. 
 1. En cas que l’alumne/a es trobi amb un problema tècnic, el professor/a que estigui a classe en aquell moment li indicarà que reinici el suport. Si tot i així el problema persisteix l’alumne/a s’endurà el suport a casa, on després de les comprovacions oportunes, la família decidirà si ha de contactar amb un servei tècnic. Recordem que el suport és propietat de la família i que com a qualsevol altre propietat, n’és ella qui directament n’ha de gestionar la reparació i se n’ha de fer càrrec.
 2. En cas de treball en grup en què no tots els membres del grup tinguin ordinador serà l’alumne/a propietari de l’ordinador l’únic que podrà fer-ne ús, la resta simplement visionar-lo. En cas que de forma reiterada l’alumne/a es deixi l’ordinador a casa, l’alumne/a no podria compartir l’ordinador amb cap company/a.
 3. L’escola recomana la instal·lació d’un antivirus.

MENJADOR ESCOLAR

L’alumnat que faci ús del menjador escolar ha de complir la normativa d’aquest servei.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat