93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Matarˇ.                  [moodle]      Alexia
Projectes
Gamificació
Amb el projecte de gamificació volem que l’alumnat sigui el protagonista de l’aprenentatge. És una proposta integral que ens permet gamificar per emocionar les classe. El procés d’ensenyament-aprenentatge es planteja com una experiència motivadora i emocionant per als alumnes i pel professor mitjançant el joc. 

 
Robòtica
Aquesta activitat potencia diferents habilitats de l'alumne que li poden ser molt útils per millorar els seus resultats en l'àmbit escolar i desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI. Ens basem en la metodologia Lego Education. Els nens i les nenes desenvolupen la seva capacitat creativa i imaginació alhora que aprenen disciplina i organització per a resoldre problemes, aplicar una lògica matemàtica i aprendre un llenguatge de programació. 
 
Projecte Lector
Llegim tres llibres un per trimestre en diferents llengües el primer trimestre castellà (llibre socialitzat de l'escola) el segon català autor a l'aula, llibre propietat de l'alumne,  l'autor ve  a firmar els llibres en dates properes a St. Jordi, el tercer trimestre (català o castellà) en llegim un de l'escola o el porten els alumnes, a vegades hi ha intercanvi entre ells. De tots tres llibres s'han fa un petit dossier, es treballa el lèxic i la comprensió també es fan expressions escrites. Si es fa alguna activitat que s'avalua es coordina amb l'àrea de català.
 

Projecte emocions
Educar el vessant emotiu i socials dels nens i nenes a l’etapa d’infantil està pensat perquè adquireixin les actituds i habilitats que els han de permetre viure i conviure satisfactòriament amb si mateixos i en societat mitjançant la identificació, comprensió i expressió de les emocions. Amb aquest projecte aconseguirem que els nens i les nenes de la nostra escola puguin disminuir la seva ansietat, controlar l’estrès, gestionar de millor manera els conflictes, millorar l’autoestima cosa que es tradueix en un major èxit acadèmic, un augment de la tolerància a la frustració, tenir un major equilibri emocional, menys conflictivitat, millorar les habilitats socials i millorar els comportaments pro socials. 
 

Projecte Conversa
Aquest projecte, en el que participen els infants des de P3 fins a 6è d'Educació Primària, se centra en la comunicació oral, que consisteix en la capacitat de comprendre i expressar missatges orals tenient present la situació comunicativa.
Escoltar i parlar, en la major part dels casos s'associen, perquè es produeixin en un context d'interacció en el qual els interlocutors són alternativament emissors i receptos. Hi actuen, per tant, les capacitats de comprendre, expressar-se i dialogar o conversar. A més a més la competència oral constitueix un factor d'integració social bàsic de les persones.

 
Projecte Dominar l'ortografia
Aquest projecte creat per Daniel Gabarró es basa en una nova metodologia de la PNL (porgramació neurolingüística). L'objectiu és reduir les errades orotogràfiques i millorar l'ortografia utilitzant la memòria visual.
S'inicia a 4t d'Educació Prmària i se li dóna continuïtat en els cursos següents.
Si voleu tenir més informació cliqueu a Projecte Ortogràfic

 
Projecte Escacs
El Projecte Escacs el duem a terme mitjançant una hora complementària.
Els escacs ens permeten treballar valors i estratègies de pensament mitjançant les intel·ligències múltiples per tal que l'alumnat aprengui, al seu ritme, essent ell el propi protagonista del seu aprenentatge.
Si voleu tenir més informació cliqueu a Projecte Escacs

 
Projecte Cientificotecnològic
Si voleu tenir més informació cliqueu a Projecte Cientificotecnològic

 
Projecte suport vital bàsic 
Aquest projecte ens permet conèixer tècniques bàsiques de primers auxilis des de l'inici de l'escolarització i permet a l'acabar l'educació obligatòria que l'alumnat sigui capaç d'activar els dispositius d'Emergències i iniciar les primeres maniobres de Suport Vital Bàsic (SVB)
Si voleu tenir més informació cliqueu a Projecte Suport Visual Bàsic

 
Projecte Glifing
Mitjançant les noves tecnologies de l'aprenentatge, facilitem als alumnes l'entrenament de la mecànica i la comprensió lectora través d'aquest aplicatiu. Interaccionant amb les pisssarres digitals o amb les mateixes tablets, de manera lúdica i divertida, interiortzen els elements fonamentals de la lectura. També per aquells alumnes que es considera necessari, els possibilitem un paquets de sessions per fer a casa, amb seguiment per part del propi Centre.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a: 
 
Joaquim Trenchs (Psicòleg Col. 9.341)
Servei d'Orientació Psicopedagògica del Centre
Per a més informació d'aquest mètode lector: https://www.glifing.com/language/ca/

 
Projecte Vela
El projecte vela a l’Educació Primària el treballem com un projecte interdisciplinari als cursos de 5è EP i 6è EP. Aquest projecte consta de treballar la vela lleugera i els valors de l’esport. El duem a terme al llarg de  7 setmanes amb sessions d’1 hora i 30 minuts. 
Al ser un projecte interdisciplinari treballem diferents àrees com la llengua catalana, castellana i anglesa, matemàtiques, coneixement del medi natural i social i visual i plàstica. 
A més, els grups de 5è EP i 6è EP elaboren maquetes, el grup de 5è EP d’un vaixell amb material reciclat i el de 6èEP de la rosa dels vents. 
Els continguts principals que es treballen són:
 • Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i linstrumental.
 • Utilització de la lupa binocular per l’observació de petits organismes o part d’ells.
 • Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi.
 • Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs.
 • Biodiversitat i sostenibilitat.
 • Fases d’investigació.
L’escola aposta per aquest projecte perquè creu que essent una ciutat mediterrània i amb un port esportiu ben a prop, ha de donar l’oportunitat a l’alumnat de conèixer un esport minoritari. 
A primer d’ESO el projecte vela es combina amb activitats del Treball de Síntesi i implica diferents àrees. El treball interdisciplinari es realitza al llarg d’una setmana a la nostra escola i a les instal·lacions del Port de Mataró. 
Als cursos de segon, tercer i quart de l’ESO les activitats de vela formen part de la matèria d’educació física. Durant set sessions els alumnes tenen la possibilitat de treballar aspectes tècnics de vela, caiac, paddle surf i windsurf en diferents nivells. El treball també porta implícit continguts de coneixement del medi, sostenibilitat i sobretot valors com el treball en equip. 
Aquesta experiència pot tenir continuïtat, els alumnes de 4t d’ESO si volen tindran la possibilitat de realitzar com a activitat extraescolar la preparació per l’accés al cicle formatiu de monitor de vela.
Si voleu més informació del Projecte podeu clicar el següent enllaç Presentació Projecte Vela
 

 
Projecte TAC de noves tecnologies
El Pla TAC és un instrument que té per objectiu formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didáctico pedagògics i curriculars durant quatre anys. Actualment s'està revisant i actualitzant.
Des de fa uns anys l'Escola ha apostat per donar un impuls important a la utilització de les noves tecnologies a les aules i fora d'elles. Dins d'aquest marc, s'ha dotat a totes les classes i a altres espais complementaris de pissarres digitals, antenes wifi i ordinadors per tal de poder utilitzar totes les eines informàtiques i millorar i agilizar la tasca docent.  Al mateix temps s'ha proporcionat formació a tot el professorat en aquest camp. La última innovació ha estat el dotar als alumnes amb tabletes.
 
ÚS DE TAULETES
Per tal d’implantar el pla TAC de centre l’escola incorporarà l’ús de les tauletes. Per fer-ho farem ús de “Flipped Classroom” (classe invertida). Aquesta metodologia consisteix en invertir l’ordre dels papers a l’aula amb l’ajut de la tecnologia.
Es parteix de la Tasca: el treball  es fa a classe. Aquesta metodologia afavoreix el treball per projectes i el treball cooperatiu.
Canvis necessaris:
 • paper del mestre: d’expositor a orientador.
 • material: dels llibres tradicionals a recursos TIC/TAC amb l’ajut de llibres.
 • preparació del material necessari.
Etapa d’Educació Infantil:
 • Ho iniciarem a partir de P-4 al 2n trimestre en  grups reduïts de 5 alumnes mitjançant el racó de la tablet.
Etapa d’Educació Primària:
 • 1r i 2n: a partir del 2n trimestre en grups reduïts de 10 alumnes mitjançant el racó de llengua.  
 • 3r i 4t: a partir del 2n trimestre amb la meitat del grup: 15 alumnes a l’hora TIC.
 • 5è i 6è: a partir del 2n trimestre amb la meitat del grup: 16 alumnes mitjançant les àrees de coneixement del medi natural i coneixement del medi social i cultural.
Etapa d’Educació Secundària
 • S’iniciarà al 1r trimestre amb tot el grup classe prioritzant la matèria de  Ciències de la naturalesa. En funció de la disponibilitat de les tauletes també se’n farà ús en la resta de les matèries.
 

Projecte Corda Cordes
Aquest projecte, en col·laboració amb l’Associació Espai Musical Burriac, consisteix en la iniciació de l’aprenentatge del violí i del violoncel a 3r i 4t curs de l’educació primària i pretén donar l’oportunitat a tots els nostres alumnes d’apropar-se, viure i aprendre a tocar un instrument sense discriminació per raons, sobretot, econòmiques.
Objectius que es pretén treballar amb aquest projecte:
 • Participar a la vida musical de l’escola i de la ciutat.
 • Reconèixer i conèixer les particularitats dels instruments de corda.
 • Escoltar i composar peces de diferents estils i estructures.
 • Integrar l’escriptura musical a mesura que es treballen els elements musicals de forma pràctica
 • Acompanyar cançons amb l’instrument.
 • Mostrar interès i respecte pel fet musical.
 • Respectar les interpretacions artístiques dels companys.
 • Millorar el sentiment de pertinença dins d’un col·lectiu.
 • Afavorir la cohesió i el treball en equip a partir de la banda.
 • Millorar capacitats com la concentració, la motricitat, el sentiment estètic i la perseverança a través de la pràctica de l’instrument.
 • Millorar el rendiment en altres àrees a partir de l’àrea de música.
 • Permetre que l’alumnat s’expressi artísticament respectant les capacitats individuals.
Si voleu tenir més informació cliqueu a Projecte Corda Cordes
 


 
Projecte Pla de consum de fruita 
L’escola participa en el Pla de consum de fruita a les escoles que convoca el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
Aquest Pla s’adreça a tots els centres educatius que imparteixin segon cicle d’Educació Infantil i Primària de Catalunya i consisteix en el subministrament gratuït de fruites i hortalisses fresques i de temporada amb l’objectiu de promoure el consum de fruites i hortalisses entre la població escolar i contribuir a la promoció d’hàbits alimentaris saludables.


 
Projecte Educació viària, prevenció i civisme 
Eina pedagògica complementària a la formació reglada. Aquest pla consisteix en el compromís de dur a terme les activitats proposadesper la Policia Local de Mataró, Creu Roja i Hospital de Mataró.
 


Treball per projectes a l'ESO 
Aquesta iniciativa, amb alumnat de 1r i 2n d'ESO, permet crear i/o participar de projectes cooperatius en els àmbits matematicotecnològic i humanisiticolingüístic.
Afavorir el paper de l'alumnat com a agent actiu, protagonista i constructor del seu propi procés d'aprenentatge. El treball per projectes a l'ESO es porta a terme a les hores d'Optativa.

 
Projecte Cambridge
A l’escola Divina Providència som molt conscients de la importància de l’anglès a l’actualitat.  Així doncs, el professorat de llengua anglesa del centre oferim al nostre alumnat la possibilitat, i l’oportunitat, de demostrar i certificar el seu nivell d’anglès amb les proves oficials de Cambridge.
Pels qui encara no sabeu què són aquestes proves o la seva finalitat seguiu llegint aquest text que de ben segur us en resoldrà els dubtes.
Els exàmens de Cambridge són la gamma més important de títols oficials d’anglès per a estudiants.  Aquestes proves són reconegudes a tot el món. Per tant, poden ajudar, gràcies al seu reconeixement internacional , a millorar les oportunitats tant d’estudi com de treball.
Tots els exàmens estan dissenyats per desenvolupar les habilitats comunicatives de l’anglès i avaluen les competències d’expressió oral i escrita, i de comprensió oral i escrita. També avaluen el coneixement del vocabulari i de la gramàtica anglesa.
Per totes aquestes raons de pes animem a l’alumnat de l’escola a presentar-se a la prova que correspongui al seu nivell, ja que, a més d’obtenir un títol oficial profitós pel seu futur, passaran una jornada increïble amb altres companys i companyes amb qui compartiran aquesta inoblidable experiència.
A continuació us anomenem els exàmens que realitzem a la nostra escola: Starters (9-10 anys), Movers (10-11 anys), Flyers (11-12-13), Ket (14-15 anys) i Pet (16 anys).
Per a més informació concreta sobre cada prova cliqueu a l’adreça electrònica següent: http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina ProvidŔncia
C/Llauder, 30. Matarˇ.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
AvÝs legal