93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
ESO
 

Etapa Educació Secundària 

L'etapa d'educació secundària obligatòria (12-16 anys) consta de quatre cursos acadèmics S'organitza en diferents matèries comunes i optatives que els vostres fills han d'estudiar al llarg dels quatre cursos.

Els dos primers cursos facilitem el pas dels vostres fills des de l’educació primària cap a la nova etapa  potenciant la seva autonomia i enfortint els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l'etapa ens permeten consolidar el procés de l'adquisició de les competències i preparar-los per a la continuïtat cap a estudis posteriors, incidint de forma especial en l'orientació educativa. 

La nostra finalitat és aconseguir que els alumnes assoleixin un bon nivell d’autoestima valorant l’esforç i la superació personal que contribuirà de ben segur al seu benestar personal i col·lectiu. Alhora treballem els valors que impliquen la formació de ciutadans crítics i compromesos amb la societat. 
 
Per l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris:
• Compliment del currículum establerts en els docents a través dels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments. 
        - Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial.
        - Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació.
        - Promovent l’autonomia personal ( treball cooperatiu, autoregulació del propi procés d’aprenentatge).
• Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la transferència dels coneixements entre les diferents àrees/matèries.
• Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques (estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, expressió escrita i el treball ortogràfic a partir de primària).
• Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres treballs cooperatius amb metodologies diverses, respectant els mínims curriculars establerts per cada nivell. 
• Distribució d’hores lectives per àrea/matèria en funció de les necessitats del centre detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes establertes en els decrets. 
• Dedicació d’una hora setmanal a la tutoria en grup.
• Dedicació horària per a les activitats complementàries a cada etapa educativa. 
• Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat.

La distribució de les àrees en l’horari lectiu dels alumnes de cada etapa es fa respectant les hores mínimes i les hores de lliure disposició que estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, primària i de l’educació secundària respectivament, i es modifiquen si es creu convenient. 
Cada curs es revisen i s’actualitzen les programacions de les diferents àrees/matèries i es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge del nostre alumnat.
 
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal