93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Finalitats
L’escola Divina Providència vetlla per aconseguir una escola per a tothom, reconeixent la diversitat com un valor que enriqueix i com una oportunitat d’utilitzar els recursos que estan al nostre abast per poder personalitzar l’aprenentatge, per tal que l’alumnat pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats. 
És per aquest motiu, que forma part de l’equip una psicòloga i psicopedagoga, la qual, col·labora per poder afavorir que tot l’alumnat es desenvolupi personalment, socialment i perquè avancin en l’assoliment de diferents competències. 
Els objectius d’aquesta atenció psicopedagògica dins l’escola són:
  • Assessorar i col·laborar amb el professorat per tal de donar una resposta educativa a tot l’alumnat.
  • Formar part de la Comissió d’atenció a la diversitat
  • Ajudar a dissenyar entorns d’aprenentatges flexibles adaptats a les necessitats de l’alumnat.
  • Actuar de manera preventiva i proactiva per detectar les necessitats educatives
  • Atendre de manera individualitzada a l’alumnat que ho necessiti.
  • Assessorar a les famílies durant l’escolarització dels seus fills/es.
  • Orientar acadèmicament i professionalment als alumnes en l’etapa d’educació secundària obligatòria.
  • Coordinar-se amb els serveis educatius externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, CRETDIC, CREDA,...).


En el cas de que des de l’escola s’observi la necessitat de que la psicòloga atengui de manera personalitzada al vostre fill/a, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de demanar la vostra autorització firmada.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal