93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Finalitats
El  PER QUÈ d’un Servei de Psicologia a l’Escola

La complexitat de l’educació avui fa que des de l’Escola, i en la mesura de les seves necessitats i possibilitats, es contempli la presència d’alguns professionals que amb caràcter preventiu, permetin atendre l’especificitat d’aquelles necessitats individualitzades d’alumnes i/o famílies que impliquen una certa dificultat, _per raons diverses_, en la consecució dels objectius  educatius establerts en el seu Projecte, tot recolzant el treball docent. 
 
L’existència d’aquest Servei implica potenciar l’atenció personalitzada dels membres de la Comunitat educativa, permeten una redefinició, reactualització i seguiment de les estratègies de proximitat amb les famílies, alumnes i professorat, cercant el clima de salut educativa necessària per afrontar els reptes que els diferents objectius educatius del Projecte plantegen per a tots i cadascun dels seus membres.


En concret, els objectius d’aquest Servei es materialitzen en diferents àmbits:

 
. Des de l’atenció Individual a la Grupal.

. Des de l’Assessorament i l'Orientació Directe, com a l’Indirecte.

. Des del  “dins-fora” del mateix discurs pedagògic i escolar dels docents i la Institució Escolar.

 
Així doncs, la intervenció del psicòleg del Centre la podem trobar...

.  En l’Atenció individualitzada.

.  En l’Orientació i l'assessorament Institucional.

.  En Els Processos d’Ensenyament i Aprenentatge.


Els continguts de treball en la seva tasca cerquen abordar...

1.  La Relació família-escola, tot superant  la dualitat família-escola com agents antagònics, cercant la comprensió de les dues realitats.
 
2. La Col·laboració amb l’equip docent, construint  i enriquint  humanament la Institució.

3. L’Acció tutorial, enfortint  l’atenció pesonalitzada.

4. La realització d’Entrevistes, com  a eina clínica i d’assessorament.

5.  Les Estratègies d’ensenyament i aprenentatge i/o l’orientació acadèmica i professional promovent el creixement personal i professional.

6.  El Procés i avaluació psicodiagnòstica  d’alumnes Ancla,contribuint  al coneixement de la persona de l’alumne en totes les seves dimensions.

7. L’Atenció Individualitzada amb el nois, noies, més enllà d’ un procés diagnòstic....configurant un espai o dispositiu d’escolta en el marc escolar per atendre la       particularitat i la subjectivitat de cadascú.

8. Les Adaptacions Currículars i alumnes amb necessitats educatives especials, contribuint a Atendre a la diversitat.

9. La Convivència  a l’escola, participant en la mediació i la resolució del conflictes.

10. Formació i Creixement professional en  la tasca  psicopedagògica.

 
La concreció de les activitats en cada àmbit vindran determinades pel Pla d’Actuació Anual del Servei, aprovat per l’Equip Directiu i Direcció del Centre, i en funció de les necessitats i la disponibilitat de recursos, materials i personals, existents. 


Joaquim Trenchs i Mola
Psicòleg COPC col.9341
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providència
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal