93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Infantil
L’Educació Infantil comprèn els nens i nenes de 3 fins a 6 anys. Tenim una sola línia, és a dir, una sola classe per cada edat, el que ens permet oferir un tracte acollidor i proper als infants i les famílies.

Amb el nens i les nenes de l’etapa d’Infantil treballem metodologies que faciliten les relacions interpersonals i afavoreixen el pensament crític i l’atenció a la diversitat tot afavorint al propi desenvolupament afectiu, el descobriment progressiu de l’entorn i un creixement personal que els faciliti tenir cada cop més autonomia i unes millors relacions comunicatives amb els seus companys/es i amb l’adult establint vincles de respecte i no-discriminació sempre comptant amb el suport de les famílies.

Des de l’escola contribuïm al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres nens i nenes tanmateix proporcionant-los un clima de confiança on es senten acollits i amb ganes d’aprendre.
 
Per l’organització pedagògica el centre segueix els següents criteris:
• Compliment del currículum establerts en els docents a través dels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments. 
         - Integrant els coneixements amb l’aprenentatge competencial.
         - Potenciant la funcionalitat dels aprenentatges i l’experimentació.
         - Promovent l’autonomia personal (treball cooperatiu, autoregulació del propi procés d’aprenentatge).
• Priorització i seqüenciació ordenada dels continguts, tenint en compte la transferència dels coneixements entre les diferents àrees/matèries.
• Sistematització d’alguns continguts concrets amb estratègies específiques (estratègies de càlcul mental i de resolució de problemes, grafomotricitat, expressió escrita).
• Flexibilitat horària per a la realització de projectes interdisciplinaris i altres treballs cooperatius amb metodologies diverses, respectant els mínims curriculars establerts per cada nivell. 
• Distribució d’hores lectives per àrea/matèria en funció de les necessitats del centre detectades en les avaluacions realitzades, respectant sempre les hores mínimes establertes en els decrets. 
• Dedicació horària per a les activitats complementàries a cada etapa educativa. 
• Mesures adequades per a l’atenció a la diversitat.
 
A cada curs es revisen i s’actualitzen les programacions de les diferents àrees i es fan les adaptacions oportunes amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge del nostre alumnat.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal