93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Introducció
 

El projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.
 
Aquest document defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en compte la nostra realitat dins el context socioeconòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part. 
 
Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu. 
 
Aquest projecte educatiu es desenvolupa i concreta en altres documents:                                            
 • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) 
 • El Projecte lingüístic del centre (PLC) 
 • El Projecte curricular del centre (PCC) 
 • El Pla d’acollida del centre
 • El Pla d’atenció a la diversitat del centre 
 • El Projecte de convivència i mediació del centre  
 • El Pla d’acció tutorial (PAT)
 • El Pla Pastoral 
 • La Carta de compromís educatiu 
 • Programació General Anual de centre (PGA)
 • La Memòria Anual (MA)
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal