93.798.13.87   a8021235@xtec.cat    C/Llauder, 30. Mataró.                  [moodle]      Alexia
Objectius i prioritats educatives
S'entén per objectius del centre les prioritats i els plantejaments educatius en termes d'equitat i d'excel·lència, coeducació, convivència, inclusió i atenció a la diversitat.

A. DE CENTRE
 1. Potenciar les relacions amb l’entorn, barri, ciutat.
 2. Dotar el centre de les infraestructures tecnològiques necessàries per adaptar-lo al món educatiu actual.
 3. Fer difusió de les diferents activitats, reconeixements i fites assolides per tal de compartir un projecte comú.
 4. Agilitzar les relacions entre els diferents estaments i organismes que participen en el funcionament del centre.

B. D’ÀMBIT PEDAGÒGIC

A continuació detallem els principis generals que ens ajuden a crear un entorn d’aprenentatge on l’alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats i competències:
 1. Potenciar les habilitats comunicatives de l’alumnat en les diferents llengües.
 2. Potenciar les habilitats matemàtiques de l’alumnat.
 3. Potenciar l’adquisició d’habilitats per a mantenir i millorar el clima de convivència.
 4. Potenciar la millora de la cohesió social atenent la diversitat arribant al màxim de les seves potencialitats.
 5. Potenciar el desenvolupament de les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges.
 6. Potenciar i consolidar la realització dels diferents projectes d’innovació educativa d’acord amb els objectius del nostre PEC.
 7. Potenciar l’intercanvi de bones pràctiques docents i formació permanent per tal de crear processos de reflexió i millora.
 8. Potenciar noves metodologies a fi de fomentar la transformació i millora educativa possibilitant un aprenentatge més competencial al nostre alumnat.
 9. Afavorir situacions de participació en què l’alumnat pugui i sàpiga expressar opinions i assumir responsabilitats.
 10. Incentivar les habilitats creatives en els àmbits de les arts, la literatura, la tecnologia i les ciències.
 11. Educar en la cura i el respecte del medi ambient.
 12. Ajudar l’alumnat a comprendre els principis bàsics que regeixen el medi físic i natural a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills. Actitud crítica i investigadora.
 13. Procurar la implicació responsable dels alumnes en el propi procés d’aprenentatge amb una actitud d’interès, esforç i constància.
 14. Desenvolupar actituds, estratègies i hàbits de cooperació mitjançant el treball en equip, incitant a la reflexió, la discussió i la presa de decisions.
 15. Afavorir la visió i la vivència del conflicte o la dificultat com a element de creixement personal. Aprendre a gestionar-los fent ús de l’empatia i, si s’escau,  de la mediació escolar.
 
 

Creat per Duma interactiva

Escola Divina Providčncia
C/Llauder, 30. Mataró.
93.798.13.87
a8021235@xtec.cat
Avís legal